{01 §} Nimi ja kotipaikka
{02 §} Tarkoitus ja toiminta
{03 §} Jäsenet
{04 §} Jäsenen eroaminen ja erottaminen
{05 §} Liittymis- ja jäsenmaksu
{06 §} Hallitus
{07 §} Yhdistyksen nimenkirjoittajat
{08 §} Tilikausi ja tilintarkastus
{09 §} Yhdistyksen kokoukset
{10 §} Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
{11 §} Vuosikokous
{12 §} Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

{01§} Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Karaokeklubi ry ja kotipaikka Turku

Yhdistyksen epävirallinen lyhenne on TKK


{02 §} Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää:

 • karaokelaulua ja sen juontamista sekä nostaa karaokelaulun yleistä arvostusta ja tasoa
 • teatteriharrastusta
 • monimuotoista musiikkiaiheista esiintymistoimintaa

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kotipaikkakunnalla ja ympäristö-kunnissa harrastajamusiikin ja -teatterin edistämiseksi ja tukemiseksi sekä pyrkiä näin lisäämään ihmisten henkistä vireyttä ja hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja
 • hankkii tarkoitukseensa sopivat toimitilat
 • hankkii toimintaansa tarvittavat laitteet ja välineet
 • hankkii yhdistykselle sopivaa ohjelmistoa ja välineistöä
 • järjestää musiikkipainotteisia julkisia ja yksityisiä tapahtumia ja huvitilaisuuksia
 • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikki- tai teatteriyhdistysten kanssa
 • harjoittaa tarkoituksenmukaista viestintä- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää maksullisia ja luvanvaraisia musiikki-, huvi- ja esiintymistilaisuuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää tai irtainta omaisuutta
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • harjoittaa esiintymistilaisuuksissa kahvilatoimintaa

{03 §} Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


{04 §} Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


{05 §} Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.


{06 §} Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Varajäsenillä on kaikissa kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.


{07 §} Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


{08 §} Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
Tilinpäätös ja vuosikertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


{09 §} Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


{10 §} Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsut toimitetaan jäsenille ilmoituksella alueellisessa sanomalehdessä, postitetulla kirjeellä ja/tai sähköpostilla.


{11 §} Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Osallistujien toteaminen
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle sekä kannatusjäsenten liittymis- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kuluvalle vuodelle
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 • Päätetään kokouskutsun ilmoittamistavasta
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


{12 §} Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.